Juridische mededeling

Deze website is eigendom van EUROFIRMS GROUP, S.L.U., gevestigd in C. Pla de l’Estany, 17 (17244 Cassà de la Selva), btw-nummer B55234694, ingeschreven in het handelsregister van Gerona in boek 720, folio 169, blad GI-13787.

EUROFIRMS GROUP, bestaande uit de volgende bedrijven:

 • CLAIRE JOSTER GROUP SLU – B55319099
 • CORNERJOB SPAIN – B66621723
 • EUROFIRMS CHILE EST SPA – 77038711-6
 • EUROFIRMS ETT, SLU – B17880550
 • EUROFIRMS FUNDACIÓ – G17966532
 • EUROFIRMS PORTUGAL SGPS – 513756426
 • EUROFIRMS SERVIÇOS LDA – 510670385
 • EUROFIRMS TALENT LDA – 513499237
 • EUROFIRMS TRABALHO TEMPORARIO LDA – 510661408
 • INNERIA CHILE SPA – 77038708-6
 • INNERIA CLEANING SLU – B83944611
 • INNERIA CONTACT CENTER SLU – B87558920
 • INNERIA SOCIAL SLU – B33846197
 • INNERIA SOLUTIONS SLU – B83327460
 • INNERIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO – B93484798
 • JOB DIGITAL NETWORKS – B66583907
 • TALENT SAVIOR TRAINING, SLU – B17601626
 • TALENT SAVIOR, SLU – B86594264

Para cualquier consulta o propuesta, contáctenos llamando al teléfono + 34 972 18 10 10, en el e-mail [email protected] o con el Delegado de Protección de Datos: [email protected].

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer + 34 972 18 10 10 of via e-mail [email protected] of met de functionaris voor de gegevensbescherming [email protected].

Deze website wordt uitsluitend geregeld door de in Spanje van toepassing zijnde voorschriften en gebruikers van deze website uit zowel binnen- als buitenland zijn hieraan onderhevig.

De toegang tot de website is gratis voor de GEBRUIKER. Deze dient voorafgaand aan het gebruik de ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN, geldig op het moment van toegang, te lezen en hiermee volledig, uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk akkoord te gaan. Lees deze voorwaarden dus zorgvuldig. De GEBRUIKER gaat uitdrukkelijk akkoord met en onderwerpt zich aan de gebruiksvoorwaarden van de website op het moment dat hij ons portal, de inhoud ervan of diensten hierop gebruikt. Indien de gebruiker het niet eens is met deze gebruiksvoorwaarden, dient hij af te zien van het gebruik van dit portal en niet met behulp van het portal te werk te gaan.

Wij kunnen op elk gewenst moment de weergave en configuratie van de gehele website wijzigen, het aantal diensten uitbreiden of verminderen en de site of de verleende diensten en inhoud zelfs verwijderen van internet, dit alles op eenzijdige wijze en zonder voorafgaande kennisgeving.

Intellectueel Eigendom

Alle inhoud, teksten, afbeeldingen en broncode zijn eigendom van EUROFIRMS GROUP, S.L.U. of van derden van wie de exploitatierechten zijn gekocht en deze worden beschermd door de intellectuele en industriële eigendomsrechten.

De gebruiker heeft uitsluitend recht op privégebruik hiervan, zonder winstoogmerk, en dient te beschikken over de uitdrukkelijke toestemming in het geval hij deze wenst te wijzigen, reproduceren, exploiteren, distribueren of enig ander recht behorend tot de eigenaar hierover wenst uit te oefenen.

EUROFIRMS is een geregistreerd merk en de reproductie, kopie, gebruik of opname ervan zonder onze gepaste toestemming is verboden.

Het publiceren van links naar ons portal verleent geen enkel recht over dit portal. Ook geeft het louter publiceren van een link naar onze website geen recht op de toekenning van de categorie medewerker of partner.

EUROFIRMS GROUP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor claims met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de artikelen en afbeeldingen die door derden op het portal van Eurofirms worden gepubliceerd.

Het geheel of gedeeltelijk namaken van ons portal is volstrekt verboden.

Voorwaarden voor toegang en gebruik

De toegang tot onze website is gratis en hiervoor is geen abonnement of voorafgaande registratie nodig. De toegang tot een aantal diensten is echter beperkt tot bepaalde gebruikers. Deze dienen zich te hebben geregistreerd en/of aangemeld met behulp van wachtwoorden. Deze diensten staan duidelijk aangegeven op de website.

Als de GEBRUIKER persoonsgegevens verzendt betekent dat hij ons privacybeleid uitdrukkelijk aanvaardt.

De gebruiker dient onze website te goeder trouw te bezoeken en in overeenstemming met de regels van de openbare orde en deze algemene gebruiksvoorwaarden. De gebruiker gebruikt onze website onder zijn eigen en exclusieve verantwoordelijkheid en is aansprakelijk voor alle schade die hij derden of ons kan toebrengen.

Het is de gebruiker uitdrukkelijk verboden de op deze website aangeboden diensten en inhoud te gebruiken of verkrijgen ten behoeve van andere procedures dan die bepaald zijn in deze gebruiksvoorwaarden.

De GEBRUIKER mag geen maatregelen nemen ten aanzien van ons portal die een overmatige overlast veroorzaken voor onze computersystemen, of virussen introduceren, robots of software installeren die de normale werking van onze website wijzigen, of kortom schade aan onze computersystemen kunnen toebrengen.

Gezien het feit dat het onmogelijk is om controle uit te oefenen over de informatie, inhoud en diensten op andere websites die kunnen worden bezocht via de links op onze website, informeren wij u dat EUROFIRMS GROUP geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik door de gebruiker van deze websites die niet tot ons bedrijf horen.

EUROFIRMS GROUP behoudt zich het recht voor om GEBRUIKERS waarvan de organisatie van mening is dat deze de voorwaarden voor het gebruik van onze website hebben geschonden, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving af te melden, zonder dat de GEBRUIKER recht heeft op enige rechtsvordering wegens dit soort maatregelen. Het bedrijf behoudt zich eveneens het recht voor om toepasselijke juridische maatregelen te nemen tegen degenen die deze gebruiksvoorwaarden overtreden. De GEBRUIKER aanvaardt dat het niet nemen van deze maatregelen niet betekent dat er formeel afstand wordt gedaan van de voorwaarden. Deze blijven geldig totdat de schending is verjaard.

Privacybeleid

Vertrouwelijkheid en veiligheid zijn kernwaarden voor EUROFIRMS GROUP en daarom zeggen wij toe de privacy van de gebruiker te allen tijde te garanderen en geen onnodige informatie te zullen verzamelen.

Om persoonsgegevens te verschaffen via ons portal dient de gebruiker ten minste 14 jaar te zijn en ons Privacybeleid uitdrukkelijk te hebben geaccepteerd.

Verantwoordelijkheden

Wij wensen de gebruiker bij de terbeschikkingstelling van deze website een dienst van hoge kwaliteit te leveren en we doen dit met de grootste zorgvuldigheid, die we ook betrachten bij het gebruik van technische middelen. Desalniettemin aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van virussen of andere elementen die op enige wijze het computersysteem van de gebruiker kunnen beschadigen.

EUROFIRMS GROUP garandeert niet dat de dienst continu en ononderbroken beschikbaar is, vanwege omstandigheden veroorzaakt door problemen in de internetverbinding, storingen in de computerapparatuur of andere onvoorziene omstandigheden, met dien verstande dat de GEBRUIKER deze omstandigheden binnen redelijke limieten aanvaardt. De gebruiker ziet dus uitdrukkelijk af van het opeisen van enige aansprakelijkheid voor de mogelijke storingen, fouten en gebruik van de dienst van EUROFIRMS GROUP.

De GEBRUIKER aanvaardt alle aansprakelijkheid ten gevolge van het gebruik van onze website en is de enige verantwoordelijke voor alle direct of indirect van de website af te leiden resultaten, met inbegrip van maar niet beperkt tot negatieve economische, technische en/of juridische resultaten, zoals het niet voldoen aan de door ons portal gegenereerde verwachtingen. De gebruiker verplicht zich ertoe EUROFIRMS schadeloos te stellen voor alle hiervan direct of indirect afgeleide vorderingen.

EUROFIRMS GROUP garandeert de nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid en geldigheid van de inhoud van deze website niet, of deze nu eigen, van derden of via een link naar andere websites zijn, en wordt volledig gevrijwaard van enige aansprakelijkheid ten gevolge van het gebruik van deze sites.

EUROFIRMS GROUP wordt vrijgesteld van enige aansprakelijkheid ten gevolge van vorderingen, met inbegrip van de betaling van honoraria aan advocaten voor de eisen en vorderingen door derden indien de GEBRUIKER zich niet houdt aan onze voorwaarden voor gebruik, toegang en privacybeleid, of enige andere vordering ten gevolge van de schending van de geldige wetgeving.

De GEBRUIKER erkent dat hij alle informatie over de gebruiksvoorwaarden van ons portal heeft begrepen en erkent dat deze informatie voldoende is om fouten in de voorwaarden uit te sluiten en gaat hier daarom volledig en uitdrukkelijk mee akkoord.

De GEBRUIKER is zich er volledig van bewust dat het louter surfen op deze website evenals het gebruik van de diensten hierop betekent dat hij akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.

Alles wat onze website betreft wordt uitsluitend geregeld door de Spaanse wetten. In het geval van enige discrepantie of verschil van mening tussen de partijen met betrekking tot de interpretatie en de inhoud van deze website, onderwerpen alle partijen zich aan de rechtbank van Gerona en doen ze uitdrukkelijk afstand van enige andere wetgeving.

Geldigheid van de algemene voorwaarden voor toegang tot de website

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd op 24-07-2019. Wij kunnen deze op elk moment wijzigen: controleer de uitgiftedatum telkens als u onze website bezoekt om er zo zeker van te zijn dat er geen wijzigingen zijn doorgevoerd die op u van invloed zijn.

Voor vragen over de gebruiksvoorwaarden van onze website, kunt u contact met ons opnemen via de hierboven aangegeven kanalen of met Lant Abogados via [email protected] of via www.lant-abogados.com.