Privacybeleid

Vertrouwelijkheid en veiligheid zijn prioriteitswaarden voor Eurofirms Group. Daarom zetten wij ons in om de privacy van de gebruiker te allen tijde te garanderen en om geen onnodige informatie te verzamelen. Hieronder verstrekken wij u alle nodige informatie over ons Privacybeleid inzake het verwerken van persoonlijke gegevens, en we leggen u uit:

 1. Wie de verantwoordelijke is.
 2. Welke persoonlijke gegevens wij kunnen gebruiken.
 3. Doelstellingen, legitimatie en behoud van de gegevensverwerking.
 4. Waarom het nodig is om uw persoonlijke gegevens te verwerken.
 5. Voor wie uw gegevens bestemd zijn.
 6. Rechten inzake uw persoonlijke gegevens..
 7. Cookies.
 8. Veiligheid van uw persoonlijke gegevens.
 9. Update van uw gegevens.
 10. Update van het Privacybeleid.

1. .Wie is de verantwoordelijke?

EUROFIRMS GROUP, S.L.U. (B55234694)

C. Pla de l’Estany, 17

17244 Cassà de la Selva

E-mail: [email protected]

Gedelegeerde van de Funcionaris voor Gegevensbescherming [email protected] 

Dit Privacybeleid wordt toegepast bij alle ondernemingen die deel uitmaken van Eurofirms Group en kunnen worden geraadpleegd in onze wettige informatie onder (www.eurofirmsgroup.com/en/legal-notice). 

2. Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken?

Via deze website of gelijk welk ander middel dat Eurofirms Group u ter beschikking stelt, kunt u verschillende categorieën van persoonlijke gegevens opvragen of doorgeven naargelang het doel hiervan. De gegevens die opgevraagd of doorgegeven worden in CV’s voor selectieprocessen, opleidingen, beroepsoriëntatie of werkcontracten, zullen hoofdzakelijk de volgende zijn:

 • Identiteits- en contactgegevens: voornaam, achternaam, identiteitskaartnummer, adres, telefoonnummer, e-mailadres, foto, sociale zekerheidsnummer en handtekening.
 • Persoonlijke informatie: geboortedatum en -plaats, leeftijd, burgerlijke stand, familiegegevens, geslacht, nationaliteit, moedertaal en handicap (enkel als dit wettelijk waargenomen wordt of voor de aanpassing van de werkplaats aan de handicap).
 • Sociale omstandigheden: Licenties, toelatingen of authorisaties, aansluiting bij beroepscollege’s of associaties en sociale netwerkprofielen.
 • Academische en beroepsgegevens: Opleiding, diploma’s, academisch dossier en beroepservaring.
 • Details over werk: beroep, categorie of positie, werkhistorie (ervaring in de beroepswereld), beroepsdossier en niet-salarisgerelateerde gegevens van de loonstroken.
 • Economische en financiële gegevens: bankgegevens, salarisschaal, inhoudingen en/of subsidies…
 • Commerciële informatie: informatie over activiteiten, producten, diensten en andere telefonische of electronische marketingacties (o.a. per e-mail, SMS of Whatsapp), alsook commerciële analyse met betrekking tot uw antwoorden op e-mails, telefoongesprekken of marketingacties gericht aan onze gebruikers.
 • On-line identificatiegegevens: doorgegeven door apparaten, applicaties, tools of web access protocollen en via het portaal (IP-adressen, sessie-identificatiegegevens door middel van cookies of andere identificatiegegevens zoals toegangsgegevens, gerealiseerde informatieaanvragen, downloads van documentatie of voor statistieke doeleinden), om over statistieken te kunnen beschikken en de toegang tot onze on-line diensten voor onze gebruikers te vergemakkelijken.
 • Profilelgegevens: Persoonlijkheids- en beroepsprofielen opgemaakt door ons personeel of geautomatiseerd in het kader van personeelsselectie. Waarderingen en referenties doorgegeven door vorige werkgevers of door onze klanten voor wie u beroepsmatige diensten heeft gepresteerd.
 • Afbeeldingen:  Photo’s en video’s van evenementen, opleidingen en interviews waaraan de gebruikers kunnen deelnemen, mits uw toestemming voor de publicatie op onze websites, sociale netwerken en/of andere digitale media, alsook die van derden.

3. Doeleinden, legitimatie en behoud van de verwerking van gegevens bekomen via:

Registratieformulier | Versturen van uw CV via e-mail | Versturen van uw CV via contactformulier | Bijsluiten van CV

Doel: 

 • Inschrijven als gebruiker om toegang te krijgen tot de diensten die op onze website of via gelijk welk ander middel door Eurofirms Group te uwer beschikking worden gesteld; deelnemen aan huidige en toekomstige selectieprocessen.
 • Het opstellen van persoonlijkheids- en beroepsprofielen voortkomend uit de selectieprocessen.
 • Het contractueel aannemen van geselecteerde kandidaten.
 • Deelnemen aan opleidingscursussen.
 • Het realiseren van studies, statistieken en bedrijfsanalyses op basis van de geregistreerde kandidaten en aangenomen werknemers, zoals wervingsratio’s, geografische liggingen, beroepssectoren, gevraagde beroepsprofielen en dergelijke.
 • Gebruik, interne en externe verspreiding van afbeeldingen door middel van websites, sociale netwerken of andere fysieke en digitale middelen, met als doel de opleidingssessies te promoveren.
 • Het informeren over onze activiteiten, producten en diensten inclusief via electronische middelen (o.a. e-mail, SMS en Whatsapp.)

Legitimatie: 

 • Kandidaten: De toestemming van u als gebruiker bij het registreren op onze website of door vrijwillig uw CV te versturen door gelijk welk middel dat Eurofirms Group u ter beschikking stelt.
 • Worknemers: De noodzakelijke verwerking voor het uitvoeren van een werkcontract. Het nakomen van de wettelijke verplichtingen die het vrijgeven van de gegevens aan de openbare administratie inhoudt. Legitieme interesse in het bijhouden van een historie van de werknemers (naam, contractdata, positie en reden van opzeg).
 • Afbeeldingen: Toestemming van de gebruiker voor het nemen van foto’s en de verspreiding hiervan.
 • Commercieel: Toestemming van de gebruiker voor het zenden van informatie met commerciële doeleinden.
 • Statistiek: Wettige interesse in het uitvoeren van studies, analyses en interne statistieken.

Behoud:

 • Kandidaten: Tot op het moment dat de geregistreerde gebruiker de annulering aanvraagt ofwel gedurende drie jaar na de meest recente update.
 • Worknemers: Gedurende de werkrelatie en de wettelijk voorgeschreven termijnen om aan eventuele verantwoordelijkheden te kunnen voldoen. Onbeperkt als historisch register van werknemers met een tijdsbeperking naargelang de leeftijd van de werknemer.
 • Commercieel: Tot op het moment dat de gebruiker de annulering aanvraagt.
 • Afbeeldingen: Tot op het einde van de promotionele periodes waarin de afbeelding van de gebruiker inbegrepen wordt, en wanneer de gebruiker zijn/haar toestemming intrekt, hetwelke geen effect zal hebben op het gebruik van de afbeelding voorafgaand aan de intrekking.

Contactformulier:

 • Doel: Het ter beschikking stellen van een middel waarmee u met ons contact kunt opnemen en antwoord kunt krijgen op uw informatieaanvragen, alsook het versturen van communicaties over onze producten, diensten en activiteiten, inclusief elektronisch (o.a. e-mail, SMS, WhatsApp).
 • Legitimatie: De toestemming van de gebruiker bij het aanvragen van informatie via ons contactformulier, bij het aanvinken van het vakje voor acceptatie van het versturen van informatie.
 • Behoud: Tot op het momento dat de aanvraag behandeld is via ons contactformulier, of beantwoord per e-mail, mits dit geen nieuwe verwerking heeft teweeggebracht en, in het geval van het ontvangen van commerciële informatie te hebben geaccepteerd, tot op het moment van de aanvraag van de annulering hiervan.

Nieuwsbrief formulier

 • Doel: Het versturen van onze commerciële nieuwsbrief en van informatieve en publicitaire communicaties over onze producten en diensten die u mogelijk van nut kunnen zijn, inclusief elektronisch. 
 • Legitimatie: Toestemming van de gebruiker bij het inschrijven voor de verzending van informatie via ons formulier.
 • Behoud: Tot wanneer annulering van de inschrijving voor onze commerciële verzendingen aangevraagd wordt.

Verzending van e-mails

 • Doel: Het behandelen van informatieaanvragen en beantwoorden van uw vragen of twijfels.
 • Legitimatie: Toestemming van de gebruiker door informatie aan te vragen via e-mail.
 • Behoud: Zodra de aanvraag per e-mail beantwoord is, mits dit geen nieuwe verwerking heeft teweeggebracht.

4. Waarom is het voor ons nodig uw gegevens te verwerken?

Het doorgeven van persoonlijke gegevens mag pas vanaf de leeftijd van 14 jaar of – als dit het geval is – mits voldoende juridische capaciteit om een contractuele relatie aan te gaan.

De opgevraagde persoonlijke gegevens zijn nodig voor het verwerken van aanvragen en/of de uitvoering van de diensten die u kunt aanvragen, waarbij wij, indien u deze niet ter beschikking stelt, u niet naar behoren kunnen helpen noch de aangevraagde dienst kunnen uitvoeren.

In elk geval wordt er in alle verschillende formulieren aangeduid welke gegevens van in het begin verplicht zijn en welke niet, zodat de gebruiker kan beslissen wanneer hij/zij deze ons ter beschikking stelt.

5. Aan wie zijn uw gegevens gericht?

Uw gegevens zijn vertrouwelijk en per definitie zullen deze niet aan derden worden vrijgegeven, tenzij hiervoor ofwel wettelijke verplichting bestaat, of wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten en, concreet onder de ondernemingen van de Eurofirms Group, kunnen uw gegevens vrijgegeven worden voor de volgende doeleinden.

 • Kandidaten: lDe gegevens bekomen in de ontvangen CV’s en als resultaat van sollicitatiegesprekken tijdens selectieprocessen alsook waarderingen en referenties aangeleverd door vorige werkgevers, zullen aan de betrokken klanten worden vrijgegeven gedurende de wervings- en selectieprocessen. Daarenboven, om redenen inzake veiligheid of gezondheid, kunnen specifieke gegevens van de kandidaat worden vrijgegeven met het oog op de evaluatie van zijn/haar kandidatuur, toegang tot de installaties van de klanten of om aan specifieke merkwaardigheden van de positie te voldoen waarvoor gesolliciteerd wordt.
 • Worknemers: De gegevens met betrekking tot identiteit en arbeid zullen worden vrijgegeven aan de klanten waar de werknemer zijn/haar arbeidsfuncties uitvoert, met als doel het identificeren van de werknemers en ter beschikking stellen van informatie inzake arbeid en risicopreventie (identiteitsbewijs, contracten, TC, …) om zodoende aan de voorgeschreven normen te kunnen voldoen, betreffende sociale zekerheid en preventie van risico’s op de werkvloer. Ook kunnen andere, bijkomende gegevens ter beschikking worden gesteld met kennis van de werknemer, wanneer de omstandigheden van de arbeidspositie dit vereisen.
 • Eurofirms Group: Uw gegevens kunnen worden verwerkt door andere ondernemingen binnen de Eurofirms Group. U kunt de lijst van ondernemingen die tot deze groep behoren raadplegen in onze wettelijke informatie (https://www.eurofirmsgroup.com/en/legal-notice) met als doel deel te kunnen nemen aan selectieprocessen van gelijk welke onderneming van de groep, te kunnen opteren voor andere contractmogelijkheden en wegens redenen inzake organisatie en coördinatie van de onderneming alsook interne administratie.
 • Leveranciers en dienstverleners: Uw persoonlijke gegevens kunnen ter beschikking staan van bepaalde leveranciers of dienstverleners om bepaalde diensten te kunnen voldoen zoals administratie, consulting en IT-diensten en om opleidingen te kunnen uitvoeren met betrekking tot de betreffende arbeidspositie. Alle dienstverleners zijn per contract en wettelijk verbonden aan geheimhouding en hebben enkel toegang tot de gegevens die hoogstnodig zijn voor de uitvoering van hun functies. Deze verplichtingen staan naar behoren beschreven in de contracten van de verantwoordelijke voor gegevensverwerking.
 • Openbare administratie: Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die het communiceren van persoonlijke gegevens aan de betrokken administraties inhouden, alsook aan de veiligheidsdiensten en juridische organen wanneer dit van ons door hen vereist wordt.
 • Internationaal doorgeven van gegevens: De Eurofirms Group voert geenszins internationale transferenties van persoonlijke gegevens uit buiten de Europese Economische Ruimte.

6. Wat zijn uw rechten inzake uw persoonlijke gegevens?

Iedereen mag te allen tijde zijn/haar toestemming intrekken wanneer deze gegeven werd voor de verwerking van zijn/haar gegevens. In geen geval zal de intrekking van deze toestemming invloed hebben op de uitvoering van het contract van inschrijving of op voorafgaande relaties.

Hoe dan ook, heeft u de volgende rechten:

 • Aanvraag voor toegang tot uw persoonlijke gegevens of correctie hiervan als deze één of meerdere fouten bevatten.
 • Aanvraag tot verwijdering wanneer, onder andere redenen, de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze werden bijgehouden.
 • Aanvraag tot beperking van het gebruik in bepaalde omstandigheden.
 • Aanvraag tot weigering van het gebruik van uw gegevens om redenen met betrekking tot uw persoonlijke situatie.
 • Aanvraag van portabiliteit van uw gegevens in de gevallen die in de normatief worden beschreven.
 • Andere rechten erkend in de toepasbare normen.

Hoe en waar beroep doen op uw rechten? Schriftelijk aan de verantwoordelijke gericht, via zijn/haar postadres of e-mailadres (vermeld in deel 1), met vermelding van de referentie “persoonlijke gegevens”, de specificatie van het recht waarop u beroep wenst te doen en de gegevens waartoe dit betrekking heeft.

In het geval van meningsverschillen met de onderneming inzake de verwerking van uw gegevens, kunt u een reclamatie indienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming bevoegd naargelang uw land.

7. Cookies

De website gebruikt cookies met technische doeleinden, alsook voor personalisering, analyse en publiciteit, zowel eigen als van derden. Daarom hebben wij u bij toegang tot onze website en volgens het artikel 22 van de Wet op Maatschappelijke Informatiediensten, bij het gebruik van cookies voor analytische doeleinden, gevraagd om uw toestemming voor het gebruik hiervan, en informatie hierover verstrekt. In elk geval zullen deze pas na een prudentiële termijn worden geïnstalleerd zodat de gebruiker tijd heeft om te beslissen of hij/zij al dan niet zijn/haar toestemming geeft.

8. Veiligheid van uw persoonlijke gegevens

Met als doel het verzekeren van de veiligheid van uw persoonlijke gegevens, informeren wij u dat wij alle nodige technische en organisatorische maatregelen in gebruik hebben gesteld om de beveiliging van de gegevens tegen wijziging, verlies en niet-geauthoriseerde verwerking of toegang te garanderen.

Om een geschikte beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te garanderen, beschikt Eurofirms Group over een veiligheidsbeleid waarin beleiden, protocollen en maatregelen beschreven staan, naar behoren nagekeken en bijgewerkt, met betrekking tot de beveiliging van gegevens en informatie. In deze veiligheidsmaatregelen worden onder andere de volgende begrepen:

 • Fysieke toegangscontrole.
 • Classificatie van de informatie.
 • Risicomanagement.
 • Controle op de toegang tot gegevens.
 • Identificatie en authenticatie in de verwerkingssystemen.
 • Mediabeheer.
 • Register van modificaties.
 • Controle op de communicaties.
 • Herstel van systemen en gegevens.
 • Verwerking en resolutie van incidenten.
 • Opleiding van werknemers.
 • Controle op het doorsturen van informatie.

9. Update van uw gegevens

Het is belangrijk om ons, om uw persoonlijke gegevens geupdate te houden, te allen tijde in te lichten over enige modificatie hiervan. Indien dit niet gebeurt, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot de juistheid hiervan.

Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het privacybeleid met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u aan derden ter beschikking stelt via de links die op onze website beschikbaar zijn.

10. Update van het privacybeleid

Het betreffende privacybeleid kan worden bijgewerkt om dit aan te passen aan de wijzigingen die worden doorgevoerd op onze website of een van de andere middelen die Eurofirms Group tot uw beschikking stelt, alsook aan de wijzigingen die zich kunnen voordoen op het vlak van wetgeving of jurisprudentie inzake persoonlijke gegevens, waardoor het lezen hiervan vereist wordt telkens dat u ons uw gegevens ter beschikking stelt via deze website

Het betreffende privacybeleid is geldig vanaf 07/05/2021. Controleer aub de datum van uitvoering telkens dat u zich met onze website verbindt, zodat u de zekerheid heeft dat er geen wijzigingen werden doorgevoerd die voor u enig gevolg kunnen hebben.