Política de privacitat

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials d’Eurofirms Group. Per aquest motiu, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en tot moment i de no recavar informació innecessària. A continuació, et proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra política de privacitat en relació amb les dades personals que recavem, explicant-te:

 1. Qui és el responsable.
 2. Quines dades personals podem tractar.
 3. Finalitats, legitimació i conservació dels tractaments de les dades.
 4. Necessitat de tractar les teves dades personals.
 5. Destinatari de les teves dades.
 6. Drets en relació amb les teves dades personals.
 7. Cookies.
 8. Seguretat de les teves dades personals.
 9. Actualització de les teves dades.
 10. Actualització de la política de privacitat.

1. Qui és el responsable?

EUROFIRMS GROUP, S.L.U. (B55234694)

C. Pla de l’Estany, 17

17244 Cassà de la Selva

E-mail: [email protected]

Delegat de protecció de dades: [email protected] 

Aquesta política de privacitat és aplicable a totes les empreses que formen part d’Eurofirms Group i que pots consultar a l’avís legal (https://www.eurofirmsgroup.com/ca/avis-legal/).

2. Quines dades personals podem tractar?

A través d’aquesta pàgina web o qualsevol dels mitjans que Eurofirms Group posa a la teva disposició, pots sol·licitar o aportar diferents categories de dades personals en funció de la seva finalitat. Principalment, les dades sol·licitades o aportades en els currículums per a la teva selecció, formació, orientació professional o contractació laboral poden ser els següents:

 • Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, document d’identitat, domicili, telèfon, correu electrònic, imatge, número de la Seguretat Social i firma.
 • Característiques personals: data i lloc de naixement, edat, estat civil, dades familiars, sexe, nacionalitat, llengua materna i discapacitat (només en el cas que estigui legalment previst o per a adaptar el lloc de treball a la discapacitat). 
 • Circumstàncies socials: llicències, permisos o autoritzacions, pertinença a col·legis o associacions professionals i perfils a xarxes socials.
 • Acadèmics i professionals: formació, titulacions, expedient acadèmic i experiència professional.
 • Dades laborals: professió, categoria o lloc de treball, historial del/la treballador/a (experiència en el món professional), expedient professional i dades no econòmiques de nòmina.
 • Dades econòmiques i financeres: dades bancàries, dades econòmiques de rang salarial, dades de deduccions i/o subvencions.
 • Dades d’informació comercial: informació sobre activitats, productes, serveis i altres campanyes de màrqueting a través de mitjans telefònics i/o electrònics (correu electrònic, SMS i WhatsApp, entre altres), així com anàlisis comercials relatius a les teves respostes a correus, trucades telefòniques o campanyes de màrqueting dirigides als nostres usuaris.
 • Identificadors en línia: facilitats per dispositius, aplicacions, eines o protocols d’accés a la web i al portal (adreces IP, identificadors de sessió en forma de cookies i altres identificadors com dades dels accessos, consultes realitzades, descàrregues de documentació o per a finalitats estadístiques), per poder disposar d’estadístiques i facilitar l’accés als nostres serveis online als nostres usuaris.
 • Dades de perfils: perfils de personalitat i laborals realitzats pel nostre personal o automatitzats en el marc d’una selecció de personal. Valoracions i referències aportades per anteriors empreses a on hagis treballat o dels nostres clients als quals hagis prestat els teus serveis laborals.
 • Imatge: fotografies i vídeos d’esdeveniments, formacions i entrevistes en els que els usuaris puguin participar i hagin prestat el seu consentiment per a la seva difusió a les nostres pàgines web, xarxes socials o altres mitjans digitals o no propis i de tercers.

3. Finalitats, legitimació i conservació dels tractaments de les dades enviades a través de:

Formulari de registre | Enviament del currículum per correu electrònic | Formularis d’enviament de CV | Adjuntar CV

Finalitat: 

 • Donar-te d’alta com a usuari per accedir als serveis de la nostra web o qualsevol altre mitjà que Eurofirms Group posa a la teva disposició; participar en processos de selecció de personal presents i de futur.
 • Realitzar perfils de personalitat i laborals derivats dels processos de selecció de personal.
 • Dur a terme la contractació laboral dels candidats seleccionats.
 • Participar en cursos de formació.
 • Dur a terme estudis, estadístiques i anàlisis empresarials segons els candidats registrats i treballadors contractats, tals com ratis de contractació, àmbits geogràfics, sectors de contractació, perfils laborals demandats i similars.
 • Ús d’imatges i la seva difusió interna i externa per mitjà de pàgines web, xarxes socials o altres mitjans físics i digitals, amb la finalitat de promocionar les sessions formatives.
 • Informar-te de les nostres activitats, productes i serveis inclosos per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS i WhatsApp, entre altres).

Legitimació: 

 • Candidats: el consentiment de l’usuari en registrar-se a la nostra pàgina web, o aportant el seu currículum voluntàriament a través de qualsevol dels mitjans que Eurofirms posa a la seva disposició. 
 • Treballadors: tractament necessari per a l’execució d’un contracte laboral. Compliment d’obligacions legals que impliquen la cessió de dades a l’Administració Pública. Interès legítim en conservar un històric de treballadors (nom, dates de contractació, càrrec i motiu de cessament).
 • Imatge: consentiment de l’usuari per a la seva captació i difusió.
 • Comercial: consentiment de l’usuari per a l’enviament d’informació comercial.
 • Finalitats estadístiques: interès legítim en realitzar estudis, anàlisis i estadístiques internes.

Conservació: 

 • Candidats: fins que l’usuari registrat sol·liciti la seva baixa o durant tres anys des de l’última actualització.
 • Treballadors: durant la relació laboral i els terminis legalment establerts per a poder atendre eventuals responsabilitats. Indefinidament com a registre històric de treballadors amb un límit temporal en funció de l’edat del treballador.
 • Comercial: fins que l’usuari sol·liciti la seva baixa.
 • Imatge: finalitzats els períodes de promoció en els que s’inclogui la imatge de l’usuari i quan aquest revoqui el seu consentiment, que no afectarà a l’ús de la seva imatge anterior a la seva sol·licitud.

Formulari de contacte

 • Finalitat: facilitar-te un mitjà perquè et puguis posar en contacte amb nosaltres i respondre a les teves sol·licituds d’informació, així com enviar-te comunicacions dels nostres productes, serveis i activitats, fins i tot per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS i WhatsApp, entre altres).
 • Legitimació: el consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contacte i en marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.
 • Conservació: fins un cop resolta la teva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament i, en cas d’haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·licitis la baixa d’aquests.

Formulari Newsletter

 • Finalitat: enviament del nostre butlletí comercial i de comunicacions informatives i publicitàries sobre els nostres productes o serveis que siguin del teu interès, fins i tot per mitjans electrònics.
 • Legitimació: el consentiment de l’usuari en subscriure’s a l’enviament d’informació a través del nostre formulari. 
 • Conservació: fins que sol·licitis la baixa de la subscripció als nostres enviaments comercials.

Enviament de correus electrònics

 • Finalitat: respondre les teves sol·licituds d’informació, atendre les teves peticions i respondre les teves consultes o dubtes. 
 • Legitimació: el consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través de l’adreça de correu electrònic.
 • Conservació: una vegada resulta contestada la teva petició per correu electrònic, si no has generat un nou tractament.

4. Per què necessitem tractar les teves dades personals?

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys, o en el seu cas, disposar de capacitat jurídica suficient per establir una relació contractual.

Les dades personals sol·licitades són necessàries per a gestionar les teves sol·licituds i/o prestar-te els serveis que puguis contractar, de manera que, si no ens les facilites, no et podrem atendre correctament ni prestar-te el servei que has sol·licitat.

En tot cas, en els diferents formularis s’indica quines dades són inicialment obligatòries i quines no, de manera que l’usuari pot escollir el moment per a facilitar-les.

5. Qui són els destinataris de les teves dades?

Les teves dades són confidencials i, com a regla general, no es cediran a tercers llevat que hi hagi obligació legal, sigui necessària per a la prestació dels nostres serveis i, entre les empreses d’Eurofirms Group, en concret, les teves dades poden ser cedides per a les següents finalitats:

 • Candidats: les dades contingudes en els currículums rebuts i els resultats de les entrevistes dels processos de selecció i valoracions i referències aportades per anteriors empreses es cediran als clients interessats durant els processos de selecció de personal. Addicionalment, per motius de seguretat o sanitaris es poden cedir dades específiques del candidat per poder avaluar la seva candidatura, accés a les instal·lacions dels clients o per complir amb algunes particularitats específiques del lloc de treball al qual s’opta.
 • Treballadors: les dades identificatives i laborals seran cedides als clients on el treballador desenvolupi la seva funció laboral, amb la finalitat d’identificar els empleats i facilitar-los la informació laboral i de prevenció de riscos laborals (Document d’identitat, contractes, TC…) a efectes de complir la normativa establerta en matèria de seguretat social i prevenció de riscos laborals. Així mateix, es podran facilitar altres dades addicionals amb coneixement del treballador, quan les circumstàncies del lloc de treball ho requereixin.
 • Eurofirms Group: les teves dades poden ser tractades per les diferents empreses d’Eurofirms Group, pots consultar les empreses que formen part del grup a l’avís legal (www.eurofirmsgroup.com/ca/avis-legal); amb la finalitat que puguis participar en els processos de selecció de cadascuna de les empreses del grup, poder optar a altres possibilitats de contractació, per motius d’organització, coordinació empresarial i administració interna.
 • Proveïdors: les teves dades personals poden ser accessibles per determinats proveïdors per a realitzar determinats serveis d’administració, assessoria i informàtics i, per dur a terme formacions relacionades amb el lloc de treball. Tots els proveïdors estan obligats contractual i legalment al deure de secret i únicament podran accedir a les dades imprescindibles per al desenvolupament de les seves funcions. Aquestes obligacions es recullen en contractes d’encarregat de tractament de dades degudament formalitzats.
 • Administració Pública: a efectes de complir amb les obligacions legals que impliquen comunicar dades personals a les administracions competents, així com a les forces de seguretat i organismes judicials quan aquests ens ho requereixin.
 • Transferències internacionals de dades: Eurofirms Group no realitza cap transferència internacional de dades fora de l’Espai Econòmic Europeu.

6. Quins són els teus drets en relació amb les teves dades personals?

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan aquest s’hagi atorgat pel tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pots exercir els següents drets:

 • Sol·licitar l’accés a les teves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
 • Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
 • Sol·licitar l’oposició al tractament de les teves dades per motius relacionats amb la teva situació particular.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos que preveu la normativa.
 • Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

On i com sol·licitar els teus drets? Mitjançant un escrit dirigit al responsable, a la seva adreça postal o electrònica (indicades en l’apartat 1), indicant la referència “Dades personals”, especificant el dret que vols exercir i respecte a quines dades personals.

En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les teves dades, pots presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades corresponent a cada país. 

7. Cookies

La pàgina web, utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitàries pròpies i de tercers. Per això, en accedir a la nostra web, en compliment de l’article 22 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, en tractar cookies d’anàlisi, t’hem sol·licitat el teu consentiment per al seu ús i facilitat informació d’aquestes, que en tot cas s’instal·laran passat un termini de temps prudencial perquè l’usuari tingui temps de decidir si prestar el seu consentiment o no.

8. Seguretat de les teves dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les teves dades personals, t’informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats.

Per garantir la seguretat i confidencialitat adequades de les dades personals, Eurofirms Group disposa d’una política de seguretat que contempla polítiques, protocols i mesures, degudament revisades i actualitzades, relatives a la seguretat de les dades i de la informació. Dins d’aquestes mesures de seguretat s’inclouen, entre altres, les detallades a continuació:

 • Control d’accés físic.
 • Classificació de la informació.
 • Gestió de riscos.
 • Control d’accés a dades.
 • Identificació i autenticació en els sistemes de tractament.
 • Gestió de suports.
 • Registre de les modificacions.
 • Control de les comunicacions.
 • Recuperació de sistemes i dades.
 • Gestió i resolució d’incidències.
 • Formació a empleats.
 • Control de trasllat de la informació.

9. Actualització de les teves dades

És important que perquè puguem mantenir les teves dades personals actualitzades, ens informis sempre que hi hagi hagut alguna modificació d’aquestes, en cas contrari, no responem de la seva veracitat.

No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que puguis facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

10. Actualització de la política de privacitat

Aquesta política de privacitat pot ser modificada per adaptar-la als canvis que es produeixin en la nostra web o qualsevol dels altres mitjans que Eurofirms Group posa a la teva disposició, així com a les modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, pel que exigeix la seva lectura, cada vegada que ens facilitis les teves dades a través d’aquesta web.

La present política de privacitat té com a data el 07/05/2021. Si us plau, comprova la data d’emissió en cada ocasió que et connectis a la nostra pàgina web i així tindràs la certesa que no s’ha produït cap modificació que t’afecti.